УЕБ ЗА ТЕБ

Правила и условия 

Правилата и условията са последно актуализирани на 17 май 2024 г

1. Въведение 

Тези Правила и условия се прилагат за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги. Може да бъдете обвързани с допълнителни договори, свързани с взаимоотношенията ви с нас или продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от разпоредбите на допълнителните договори противоречи на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия, разпоредбите на тези допълнителни договори ще имат предимство и ще имат предимство.

2. Обвързване

Като се регистрирате, осъществявате достъп или използвате по друг начин този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила и условия, посочени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаване и приемане на тези Правила и условия. В някои конкретни случаи можем също така да ви помолим изрично да се съгласите.

3. Електронна комуникация

Като използвате този уебсайт или комуникирате с нас по електронен път, вие се съгласявате и потвърждавате, че можем да комуникираме с вас по електронен път на нашия уебсайт или като ви изпратим имейл, и вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други комуникации, които ние да ви предоставим по електронен път, за да удовлетворим всички законови изисквания, включително, но не само, изискването такива съобщения да бъдат в писмен вид.

4. Интелектуална собственост

Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост в уебсайта и данните, информацията и другите ресурси, показани от или достъпни в рамките на уебсайта.

4.1 Всички права са запазени

Освен ако конкретно съдържание не изисква друго, не ви се предоставя лиценз или каквото и да е друго право по силата на авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост. Това означава, че няма да използвате, копирате, възпроизвеждате, изпълнявате, показвате, разпространявате, вграждате в какъвто и да е електронен носител, променяте, извършвате обратно инженерство, декомпилирате, прехвърляте, изтегляте, предавате, монетизирате, продавате, търгувате или комерсиализирате каквито и да било ресурси на този уебсайт под каквато и да е форма, без нашето предварително писмено разрешение, освен и само доколкото е предвидено друго в разпоредбите на задължителния закон (като правото на цитиране).

5. Бюлетин

Независимо от гореизложеното, можете да препращате нашия бюлетин в електронна форма на други, които може да се интересуват от посещението на нашия уебсайт.

6. Собственост на трети страни

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на други страни. Ние не наблюдаваме и не преглеждаме съдържанието на уебсайтове на други страни, към които има връзка от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет на приложимите Правила и условия на тези трети страни. Изразените мнения или материали, появяващи се на тези уебсайтове, не е задължително да се споделят или одобряват от нас.

Ние няма да носим отговорност за никакви практики за поверителност или съдържание на тези сайтове. Вие поемате всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и всички свързани услуги на трети страни. Ние няма да поемем никаква отговорност за загуби или щети, независимо от начина, по който са причинени, произтичащи от разкриването на лична информация на трети страни.

7. Отговорна употреба

Посещавайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да го използвате само за предназначените цели и както е разрешено от настоящите Условия, всички допълнителни договори с нас и приложимите закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и насоки в индустрията. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от (или са свързани с) зловреден компютърен софтуер; да използваме данни, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е директна маркетингова дейност или да извършваме систематични или автоматизирани дейности за събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.

Участието в каквато и да е дейност, която причинява или може да причини щети на уебсайта или която пречи на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

8. Политика за възстановяване и връщане

8.1 Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Срокът за отказ изтича след 14 дни от деня на сключване на договора.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). Нашите данни за контакт можете да намерите по-долу. Можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, но не е задължително.

Можете също така да попълните и подадете по електронен път модела на формуляр за отказ или всяко друго недвусмислено изявление на нашия уебсайт.

Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим потвърждение за получаването на такова теглене на траен носител (например по имейл).

 

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото ви на отказ преди изтичането на срока за отказ.

8.2 Последици от оттеглянето

 

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се оттеглите от този договор. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на такова възстановяване.

 

Ако сте поискали да започнете да предоставяте услуги по време на периода за отказ, вие трябва да ни заплатите сума, която е пропорционална на това, което е било предоставено, докато не ни съобщите за отказа си от този договор, в сравнение с пълното покритие на договора .

 

Моля, имайте предвид, че има някои правни изключения от правото на отказ и поради това някои артикули не могат да бъдат върнати или заменени. Ще ви уведомим дали това се отнася за вашия конкретен случай.

 

9. Представяне на идея

Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост, която искате да ни представите, освен ако първо не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване. Ако ни го разкриете при липса на такова писмено споразумение, вие ни предоставяте световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия .

 

10. Прекратяване на ползването

Можем по наше усмотрение по всяко време да променим или да прекратим достъпа, временно или постоянно, до уебсайта или която и да е услуга в него. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за такава модификация, спиране или прекратяване на вашия достъп до или използване на уебсайта или каквото и да е съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на никакво обезщетение или друго плащане, дори ако определени функции, настройки и/или каквото и да е Съдържание, което сте допринесли или на което сте разчитали, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или заобикаляте, или да се опитвате да заобиколите или заобиколите мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

 

11. Гаранции и отговорност

Нищо в този раздел не ограничава или изключва каквато и да е гаранция, подразбираща се от закона, чието ограничаване или изключване би било незаконно. Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“ и може да включва неточности или печатни грешки. Ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на наличността, точността или пълнотата на Съдържанието. Ние не даваме гаранция, че:

  • този уебсайт или нашето съдържание ще отговарят на вашите изисквания;
  • този уебсайт ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
  • Нищо в този уебсайт не представлява или не е предназначено да представлява правен, финансов или медицински съвет от какъвто и да е вид. Ако имате нужда от съвет, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

Следните разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничат или изключат нашата отговорност по отношение на какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно или незаконно да ограничим или изключим нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително щети за пропуснати печалби или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни, или загуба или повреда на имущество или данни), понесени от вас или трето лице страна, произтичаща от вашия достъп до или използване на нашия уебсайт.

Освен доколкото някой допълнителен договор изрично посочва друго, нашата максимална отговорност към вас за всички щети, произтичащи от или свързани с уебсайта или всякакви продукти и услуги, предлагани или продавани чрез уебсайта, независимо от формата на правно действие, което налага отговорност ( независимо дали по договор, справедливост, небрежност, умишлено поведение, непозволено увреждане или по друг начин) ще бъдат ограничени до общата цена, която сте ни платили, за да закупите такива продукти или услуги или да използвате уебсайта. Това ограничение ще се прилага съвкупно за всички ваши искове, действия и основания за действие от всякакъв вид и естество.

12. Поверителност

За достъп до нашия уебсайт и/или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на регистрация. Вие се съгласявате, че всяка предоставена от вас информация винаги ще бъде точна, правилна и актуална.

Ние разработихме политика за справяне с всякакви опасения относно поверителността, които може да имате. За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за поверителност и нашата Политика за бисквитки.

13. Достъпност

Ние се ангажираме да направим съдържанието, което предоставяме, достъпно за хора с увреждания. Ако имате увреждане и не можете да получите достъп до която и да е част от нашия уебсайт поради вашето увреждане, ние ви молим да ни изпратите известие, включително подробно описание на проблема, който сте срещнали. Ако проблемът е лесно разпознаваем и разрешим в съответствие със стандартните за индустрията инструменти и техники за информационни технологии, ние незабавно ще го разрешим.

14. Ограничения за износ / Законово съответствие

Достъпът до уебсайта от територии или държави, където съдържанието или покупката на продуктите или услугите, продавани на уебсайта, е незаконно, е забранен. Не можете да използвате този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на България.

15. Възлагане

Нямате право да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители никое от вашите права и/или задължения съгласно настоящите Правила и условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо прехвърляне в нарушение на този раздел ще бъде невалидно.

16. Нарушения на тези Правила и условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем такива действия, каквито сметнем за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или постоянно спиране на достъпа ви до уебсайта, свързване с вашия доставчик на интернет услуги да поиска да блокира достъпа ви до уебсайта и/или да започне съдебно дело срещу вас.

17. Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и предпазите от и срещу всякакви искове, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушението от ваша страна на тези Правила и условия и приложимите закони, включително права върху интелектуална собственост и права за поверителност. Вие незабавно ще ни възстановите нашите щети, загуби, разходи и разноски, свързани с или произтичащи от такива искове.

18. Отказ

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, изложени в настоящите Общи условия и което и да е Споразумение, или неупражняването на която и да е опция за прекратяване, няма да се тълкува като отказ от такива разпоредби и няма да повлияе на валидността на тези Правила и условия или на което и да е Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

19. Език

Тези Общи условия ще се тълкуват и тълкуват изключително на български език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

20. Цялостно споразумение

Тези Правила и условия, заедно с нашата декларация за поверителност и политика за бисквитки, представляват цялото споразумение между вас и Kasa Web Building във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна.

21. Актуализиране на тези Общи условия

Може да актуализираме тези Правила и условия от време на време. Датата, посочена в началото на тези Правила и условия, е датата на последната редакция. Ние ще Ви уведомим писмено за всякакви промени или актуализации и преработените Правила и условия ще влязат в сила от датата, на която Ви дадем такова известие. Продължаващото ви използване на този уебсайт след публикуване на промени или актуализации ще се счита за известие за вашето съгласие да спазвате и да бъдете обвързани от тези Правила и условия. За да поискате предишна версия на тези Правила и условия, моля свържете се с нас.

22. Избор на закон и юрисдикция

Тези Общи условия се уреждат от законите на България. Всички спорове, свързани с тези Общи условия, са под юрисдикцията на българските съдилища. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и/или неприложима съгласно приложимото законодателство, тази част или разпоредба ще бъде променена, изтрита и/или приложена в максимално допустимата степен, така че привеждане в действие на намерението на настоящите Правила и условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

23. Информация за контакт

Този уебсайт е собственост и се управлява от Kasa Web Building.

Можете да се свържете с нас относно тези Правила и условия чрез нашата страница за контакти.

24. Изтегляне

Можете също да изтеглите нашите Правила и условия като PDF.

 
 

Вие ни открихте в

Искате ли и Вашия сайт да е лесно откриваем, поитай те ни за оферта :)